Regulamin

 

DEFINICJE

 1. Wyrazy lub zwroty pisane z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:
 2. „Dni Robocze” – od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 3. „Formularz Zamówienia” – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, w którym podajesz swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia oraz określasz niektóre warunki Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności.
 4. „K.C.” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 5. „Klient” – Ty, użytkownik Sklepu, będący przedsiębiorcą, tj. osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej której K.C. przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. „Konto” – Usługa umożliwiająca m.in. dokonywanie Zamówień bez każdorazowego wypełnienia Formularza Zamówienia, podgląd historii Zamówień, zmianę danych.
 7. „Koszyk” – Usługa, dzięki której widoczne są wybrane przez Ciebie Produkty i masz możliwość ustalenia i modyfikacji Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów.
 8. „Polityka” – Polityka prywatności, czyli dokument dostępny pod adresem dmg-herbaty.pl, w którym przekazujemy wszystkie informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.
 9. „Porzucony koszyk” – Usługa przypomnienia o niedokończonym zamówieniu i pozostawieniu Produktów w Koszyku.
 10. „P.T.” – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576 z późniejszymi zmianami ).
 11. „Regulamin” – ten dokument wskazujący zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
 12. „Sklep” – sklep internetowy dostępny pod adresem dmg-herbaty.pl.
 13. „Sprzedawca”/ My – DMG Monika Gawenda, ul. Krzemowa 1, 80-041 Gdańsk, NIP: 5832029548, REGON 192639641
 14. „Produkt” – rzecz ruchoma aktualnie dostępna w Sklepie.
 15. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży na odległość zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 16. „Usługa” – usługi świadczone przez Nas drogą elektroniczną, w szczególności Koszyk, Konto, Chat.
 17. „U.Ś.U.D.E.” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 18. „Zamówienie” – oświadczenie woli składane przez Ciebie za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

   I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep DMG Monika Gawenda działający pod adresemdmg-herbaty.pl/sklep prowadzony jest przez DMG Monika Gawenda z siedzibą w Gdańsku , przy ul. Krzemowa 1 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG posiadającą numer NIP 5832029548 REGON: 192639641
 2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie, a w szczególności zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz zasady korzystania z Naszych Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także zasady korzystania ze Sklepu.
 3. Korzystając ze Sklepu i z Naszych Usług zobowiązany jesteś do zapoznania i przestrzegania Regulaminu, w szczególności zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Możesz uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie i miejscu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin dostępny jest zawsze na stronie internetowej sklepu pod adresem www.dmg-herbaty.pl
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 02.2022

II.            WYMOGI TECHNICZE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz korzystania z Naszych Usług należy:

 1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz z aktualną wersją przeglądarki internetowej,
 2. włączyć w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

III.            ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Sklep funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich, którzy spełniają wymagania techniczne określone w pkt. III Regulaminu, założyli Konto i podane przez nich dane zostały przez Nas zweryfikowane.
 3. Korzystanie ze Sklepu jest jednoznaczne z akceptacją przez Ciebie treści Regulaminu.
 4. Twoim obowiązkiem jest korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z treścią Regulaminu, z poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 5. W szczególności zabronione jest ingerowanie w działanie Sklepu, w tym zmienianie kodu Sklepu, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Sklepu.
 6. Ten Regulamin stanowi również wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 U.Ś.U.D.E. oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 P.T.

IV.            USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Sklepu świadczymy drogą elektroniczną następujące Usługi:
 2. Konto;
 3. Koszyk;
 4. Porzucony koszyk;
 5. Udostępnianie i/lub możliwość pobierania treści;
 6. Dodaj do ulubionych;
 7. Powiadom o dostępności.
 8. Korzystanie z Usług Sklepu jest bezpłatne.

a.         Konto

 1. W celu założenia Konta w Sklepie należy podać pełne dane płatnika, tj. nazwę firmy, imię i nazwisko (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), numer NIP, adres siedziby, adres dostawy (gdy jest inny niż adres siedziby), numer telefonu kontaktowego, aktywny adres poczty elektronicznej. Należy ustawić hasło oraz zaakceptować Regulamin i Politykę oraz aktywować przycisk „Zarejestruj się” (lub inny o równoważnym znaczeniu). Twój login to adres poczty elektronicznej podany przez rejestracji. Następnie zostanie do Ciebie wysłany e-mail z potwierdzeniem wprowadzenia danych i informacją, że Twoje Konto jest weryfikowane. Po zweryfikowaniu prawdziwości danych, na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie założenia Konta oraz link aktywacyjny. Po kliknięciu w przesłany przez Nas link Twoje Konto zostanie aktywowane.
 2. Możesz założyć tylko jedno Konto w Sklepie.
 3. Jesteś zobowiązany do zachowania hasła w tajemnicy. Z uwagi na zagrożenia związane z dostępem do Internetu rekomendujemy regularną zmianę hasła, nie rzadziej niż raz na 30 dni.
 4. Usługa Konta umożliwia skorzystanie z następujących funkcjonalności: podgląd historii zamówień, wystawienie ocen Produktów, możliwość dodawania Produktów do ulubionych, ustawianie powiadomień o dostępności danych Produktów, zmiana danych kontaktowych, informacji na temat dostawy, informacji na temat płatności, wglądu do swoich zgód, dostępu do metod płatności, dostępu do limitów kupieckich.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Ciebie potwierdzenia prawidłowej rejestracji w Sklepie, wysłanego na adres elektroniczny podany przez Ciebie podczas rejestracji. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
 6. Możesz w każdej chwili usunąć swoje Konto bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W celu skorzystania z tego uprawnienia skontaktuj się z Nami .Z chwilą usunięcia Konta umowa o świadczenie Usługi Konta ulega rozwiązaniu.
 7. W przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Ciebie Regulaminu jesteśmy uprawnieni do zablokowania Twojego Konta, a nawet do jego usunięcia, a umowa o świadczenie Usługi Konta ulega rozwiązaniu.

b.         Koszyk

 1. Usługa Koszyk polega na ułatwieniu złożenia zamówienia Produktów. Dzięki niej możesz zapamiętać wybór swoich Produktów, wpisanych kodów rabatowych, wyświetlić podsumowanie ceny oraz kosztów dostawy.
 2. Korzystanie z Usługi Koszyk rozpoczyna się z momentem aktywowania przycisku „Dodaj do koszyka” (lub innego o równoważnej treści) znajdującego się pod ceną, obok zdjęcia Produktu, a kończy się z chwilą złożenia Zamówienia lub skorzystania z przycisku „Opróżnij koszyk” (lub innego o równoważnej treści). Dodanie Produktów do Koszyka nie oznacza ich rezerwacji. Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Ciebie także po zakończeniu sesji przeglądarki lub wylogowaniu się z Konta.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do nieodpowiadania na pytania, które nie dotyczą asortymentu Sklepu, oferowanych przez Nas Usług oraz funkcjonalności Sklepu albo są wulgarne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

c.          Porzucony koszyk

 1. Świadczymy usługę Porzuconego koszyka, która polega na tym, że jeżeli w przeciągu 48 godzin od momentu dodania Produktu do Koszyka nie zatwierdzisz Zamówienia, prześlemy Ci wiadomość mailową lub smsową przypominającą o możliwości dokończenia Zamówienia.
 2. Usługa Porzuconego koszyka dostępna jest dla Klientów niezarejestrowanych, jeżeli wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub dla Klientów zarejestrowanych. Możesz zrezygnować z tej Usługi poprzez kliknięcie w link znajdujący się w przesłanej do Ciebie wiadomości przypominającej o możliwości dokończenia Zamówienia.

d.         Udostępnianie i/lub możliwość pobierania treści

 1. Treść Regulaminu udostępniamy nieodpłatnie na stronie internetowej dmg-herbaty.pl. w formie umożliwiającej jej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Ciebie dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz świadczonych w jego ramach Usług.
 1. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i jednorazowo.
 2. Skorzystanie z tej Usługi jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 3. Na zadane przez Ciebie pytanie odpowiemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od wysłania przez Ciebie zapytania i podania prawidłowych danych.

e.       Dodaj do ulubionych

 1. Świadczymy Usługę Dodaj do ulubionych, która polega na tym, że gdy podoba Ci się jakiś Produkt poprzez zaznaczenie serduszka znajdującego się na górze po prawej stronie od Produktu możesz dodać go do listy ulubionych Produktów.
 2. Aby Produkt Dodać do ulubionych powinnaś/-eś także:
 3. spełnić wymagania techniczne określone w Regulaminie;
 4. połączyć się w trybie on-line ze Sklepem;
 5. Usługa Dodaj do ulubionych jest dostępna dla Klientów zarejestrowanych.
 6. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 7. Usługa Powiadom o dostępności jest dostępna dla Klientów zarejestrowanych oraz Klientów niezarejestrowanych.
 8. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i jednorazowo.

V.            PRODUKTY

 1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i Unii Europejskiej.
 2. Produktów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. W Sklepie mogą obowiązywać ograniczenia ilościowe dotyczące liczby sztuk danego Produktu, który możesz zamówić w ramach jednego Zamówienia. W razie przekroczenia limitu, złożenie Zamówienia nie będzie możliwe. W takim przypadku zmniejsz liczbę zamówionego Produktu w Koszyku.

VI.            ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Opisy Produktów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (informację handlową), a nie ofertę w rozumieniu K.C. Składając Zamówienie składasz ofertę kupna wskazanego Produktu za cenę i o cechach określonych w opisie Produktu.
 2. Możesz składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok. Sklep realizuje Zamówienia w godzinach pracy Sklepu, tj. od „Kupuję i płacę” (09:00 do15:00 w Dni Robocze. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 18:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: zaloguj się na Konto, wybierz Produkt, którym jesteś zainteresowana/-ny, a następnie aktywuj przycisk “Dodaj do koszyka” (lub inny o równoważnej treści) znajdujący się pod opisem wybranego Produktu; przejdź do Koszyka, który znajduje się w prawnym górnym rogu Sklepu; zweryfikuj podane dane i ewentualnie dodaj/zmień adres dostawy; wybierz sposób dostawy oraz formę płatności; wybierz przycisk lub inny o równoważnym znaczeniu).
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści, zaakceptowania przez Ciebie Regulaminu oraz Polityki, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka.
 5. W przypadku wyboru opcji płatności wskazanej w pkt. IX ust. 1 lit. a. Regulaminu zamówienie, które nie zostanie opłacone w ciągu 3 dni roboczych  od momentu złożenia zostanie automatycznie anulowane.
 6. Po złożeniu Zamówienia prześlemy na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. W zależności od wybranego sposobu płatności, otrzymasz odpowiednią informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 7. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest Naszym oświadczeniem o przyjęciu oferty i z chwilą jej otrzymania przez Ciebie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

VII.            CENA PRODUKTÓW

 1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są zależne od liczby zakupionych Produktów oraz wybranego przez Ciebie sposobu płatności i dostawy.
 2. Na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie cena za Produkt oraz koszty wybranego przez Ciebie sposobu płatności i dostawy Produktu.
 3. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami K.C. oraz innymi przepisami prawa.
 4. Cena Produktu uwidoczniona w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Ciebie Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie po złożeniu przez Ciebie Zamówienia.

VIII.            SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Masz możliwość opłacenia Zamówienia według swojego wyboru:
 2. a) gotówka – zapłata w tej formie następuje przy odbiorze Towaru od kuriera (za pobraniem)
 3. b) przelew – na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu. Przy wyborze formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wskazane w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostanie anulowane.
 4. c) płatność elektroniczna – za pośrednictwem serwisu umożliwiającego płatności on-line Przelewy24
 5. Możliwość wyboru określonego sposobu płatności online może być czasowo ograniczona z powodów technicznych. Możesz wybrać spośród opcji płatności dostępnych w Sklepie w momencie składania Zamówienia.
 6. Wszystkie Zamówienia są płatne w złotych (PLN).
 7. Składając Zamówienie wyrażasz zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej faktury elektronicznej.

IX.            WYSYŁKA I DOSTAWA

 1. Sposoby i Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 2. Całkowita waga przesyłki nie może przekroczyć 30 kg w przypadku wysyłki kurierem.
 3. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Dostawca skontaktuje się w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. W przypadku ponownej nieskutecznej dostawy z winy Zamawiającego może on zostać obciążony kosztem nieudanych dostaw.
 4. Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, czy jest zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru Zamówienia.
 5. w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę protokołu zwrotu.
 6. Z chwilą wydania Produktów podmiotowi świadczącemu usługę pocztową lub kurierską (przewozową) przechodzą na Ciebie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Podmiot świadczący usługę pocztową lub kurierską (przewozową) rozpatruje reklamacje zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym podmiocie. Informacje o procedurach reklamacyjnych stosowanych przez podmiot świadczący usługę pocztową lub kurierską (przewozową) są udzielane przez ten podmiot.

X.            REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Zamawiającego dowodu zakupu Towaru (paragon fiskalny, faktura VAT).
 2. W przypadku niezgodności Towaru z Zamówieniem Zamawiający powinien niezwłocznie odesłać do Sklepu reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. Zamawiający może skorzystać z dostępnego na stronie Sklepu formularza reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru z opisem niezgodności.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Zamawiającemu nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszt dostawy ponosi Sprzedawca.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Zamawiającego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o produktach dostępnych w Sklepie nie mogą być podstawą reklamacji.

Dokładamy należytej staranności, aby zapewnić odpowiedni poziom funkcjonowania Sklepu. Masz prawo zgłosić zastrzeżenia i błędy w funkcjonowaniu Sklepu pisząc do nas e-maila na adres sklep@dmg-herbaty.pl 

XI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) Zamawiający, który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W celu złożenia oświadczenia Zamawiający może skorzystać z formularza dostępnego na stronie Sklepu.
 3. Do pobrania:Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Formularz należy wysłać na adres e-mail: sklep@dmg-herbaty.pl lub adres pocztowy: DMG Monika Gawenda, ul. Rajska 10, 80-850 Gdańsk. Do oświadczenia Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru

 1. Sprzedawca niezwłocznie wysyła potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:
 3. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia
 4. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić za względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający powinien zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Zwracany Towar w zamkniętym opakowaniu powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność, w tym koszt dostarczenia rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania zwracanego Towaru.

XII. DANE OSOBOWE

 1. Zobowiązujemy się do przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z naciskiem na stosowanie środków technicznych i organizacyjnych odpowiednio dostosowanych do przetwarzanych danych osobowych.
 2. Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce.

XIII. PRAWA AUTORSKIE

Przysługują Nam prawa autorskie do wszystkich artykułów i treści zamieszczanych w Sklepie. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, także wszystkie obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi na znak towarowy i należą do Nas lub są przez Nas licencjonowane. Nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie lub ich zwielokrotnianie w jakikolwiek sposób.

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Sklepu.
 2. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Sklepu ze względu na jego modernizację.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za:
 1. prawidłowość działania Sklepu,
 2. zmianę cen i ofert w Sklepie,
 3. brak dostępności Produktów,

XV. ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie.
 2. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Sklepie.

XVI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa Sprzedaży zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu są w języku polskim.
 3. W przypadku sporu sądem właściwym będzie sąd dla Naszej siedziby.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy K.C., przepisy U.Ś.U.D.E. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, a otrzymasz 10% rabatu na zakupy.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium